COOKIES

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

COOKIES
Cookies a IP adresa

“Cookie” predstavuje krátky text (alfanumerický reťazec), ktorý je uložený na koncovom zariadení návštevníka našej internetovej stránky. Cookies využívame najmä z prevádzkových dôvodov, pre analýzu užívateľského správania na našej stránke. Cookies nepoužívame na identifikáciu osoby užívateľa. Ak ako používateľ alebo návštevník našich stránok nesúhlasíte s touto politikou využívania technológie cookies, môžete kedykoľvek slobodne vymazať súbory cookies súvisiace s touto stránkou zo svojho počítača. Taktiež môžete zakázať ukladanie súborov cookies pre tieto stránky priamo v nastaveniach svojho prehliadača, alebo pristupovať na tieto stránky v režime prehliadača, ktorý nepovolí ukladanie cookies. Spracúvanie nevyhnutých cookies sa uskutočňuje na základe nášho oprávneného záujmu a analytické a marketingové cookies výlučne na základe Vášho výslovného súhlasu, ktorý vyjadríte stlačením tlačidla ,,Súhlasím“ v spodnej časti webovej stránky.

1.Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Prevádzkovateľ:
Názov: Ján Vejčík
Sídlo: Mládeže 1117/15, 036 01 Martin
IČO: 43 160 395
Tel. kontakt: 0911/910 510
E-mail: info@jv-interier.sk

2.Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:
Účel: Spracovanie osobných údajov sa uskutočňuje za účelom poskytovania služieb v súvislosti s prevádzkovaním webovej stránky na zlepšovanie a skvalitňovanie obsahu webovej stránky (prispôsobenie zobrazenia), na prevenciu a na zabezpečenie riadneho a bezpečného fungovania systémov a postupov ako oprávnený záujem prevádzkovateľa (merania návštevnosti webovej stránky a cielenej reklám).
Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje bude spracúvať v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o OOÚ a Nariadeniu.

3.Druhy spracúvaných cookies:
Cookies sú na web stránkach používané nasledovne:

a. prevádzkové cookies: nevyhnutne potrebné na fungovanie eshopu,

b. analytické cookies: meranie návštevnosti eshopu a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach,

c. reklamné cookies: prispôsobenia reklamy na mieru a jej zacielenie, ak ste na to udelili súhlas; jedná sa o tzv. automatizované profilovanie v rámci ktorého analyzujeme Vaše bežné osobné údaje a aktivity v online prostredí, na základe čoho Vám môžeme poskytnúť informácie, ktoré sú pre Vás zaujímavé a relevantné,

d. cookies tretích strán: retargeting, ak ste na to udelili súhlas.

Zber cookies na účely uvedené v písm. a) nemožno považovať za spracovanie osobných údajov, nakoľko tieto cookies sú posudzované v podobe hromadného celku a tým pádom v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.

Zber cookies na účely podľa písm. b), písm. c) a písm. d)možno považovať za spracovanie osobných údajov, nakoľko sú spracované pre účely prispôsobenia a zacielenia reklamy a pre retargeting. Tieto osobné údaje sú spracovávané na základe Vášho súhlasu, resp. na základe nastavenia Vášho webového prehliadača. Súhlas udeľujete na dobu, ktorá je uvedená v tabuľke nižšie. Súhlas so zbieraním údajov súborov cookies pre marketingové účely možno vziať kedykoľvek späť, a to pomocou zmeny nastavenia príslušného internetového prehliadača.

Používame dva typy súborov cookies: session cookies (ktoré sú vymazané po zatvorení prehliadača alebo vypnutí zariadenia) a persistent cookies (ktoré zostávajú aj po zatvorení prehliadača alebo vypnutí zariadenia / aplikácie, ktoré sú uložené a aktivované pri každej návšteve stránky). Session cookies používajú šifrované údaje na jednoznačnú autentifikáciu. Persistent cookies neuchovávajú čísla účtov ani heslá.

Okrem toho používame tiež súbory cookies od sociálnych médií. Niektoré stránky na našom webe umožňujú zdieľať obsah prostredníctvom sociálnych médií, ako je napr. Facebook. Tieto webové stránky vytvárajú vlastné cookies, na ktoré nemáme vplyv. Ak chcete zamietnuť súbory cookies, postupujte podľa pokynov na ich webových stránkach. Okrem toho majú tieto webové stránky vlastnú politiku ochrany osobných údajov, ktorú nájdete na príslušných webových stránkach.

Máte právo sa rozhodnúť, či chcete súbory cookies prijať alebo odmietnuť. Ak sa rozhodnete nastaviť prvky webového prehliadača na zamietnutie súborov cookies, môžete stále používať naše webové stránky, aj keď Váš prístup k niektorým funkciám našich webových stránok môže byť obmedzený. Podrobnosti o cookies nájdete na tejto adrese: http://www.allaboutcookies.org/.


4.Dotknuté osoby:
Dotknutými osobami sú používatelia webových stránok prevádzkovateľa.

5.Lehoty uloženia osobných údajov:
Dočasné cookies sa automaticky zmažú pri zatvorení internetového prehliadača a umožňujú uloženie niektorých informácií, ktoré zjednodušia vyhľadávania na webovej stránke prevádzkovateľa.
Reklamné cookies a cookies tretích strán
Názov / Účel / Maximálna doba spracovania
Google Analytics - Identifikácia v rámci reklamnej siete spoločnosti Google (profilovanie) podľa nastavenia, resp. spôsobu využitia internetového prehliadača
Google Ads - Identifikácia v rámci reklamnej siete spoločnosti Google, opätovné zacielenie reklamy (retargeting) 540 dní
Facebook pixel - Identifikácia v rámci reklamnej siete spoločnosti Facebook, opätovné zacielenie reklamy (retargeting) 180 dní
Instagram - Identifikácia v rámci reklamnej siete spoločnosti Instagram, opätovné zacielenie reklamy (retargeting) 180 dní


Nastavenie cookies:

Webové prehliadače (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome a pod.) podporujú správu cookies. V rámci nastavení webového prehliadača môžete jednotlivé cookies ručne vymazať, blokovať alebo úplne zakázať ich použitie, prípadne ich blokovať alebo povoliť len pre jednotlivé internetové stránky. V takom prípade však nemôžeme zaručiť, že si všetky oblasti našich stránok zachovajú určenú funkciu.

Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať. V niektorých prehliadačoch môžete nastaviť pravidlá pre správu súborov cookies jednotlivých stránok, vďaka čomu získate lepšiu kontrolu nad ochranou svojich osobných údajov. To znamená, že môžete zakázať ukladanie súborov cookies zo všetkých webových stránok okrem tých, ktorým dôverujete. V ponuke Pomocník na paneli ponúk väčšiny prehliadačov nájdete návod, ako zabrániť prehliadaču v prijímaní nových súborov cookies, ako vás má prehliadač upozorniť, keď dostanete nový súbor cookies a ako úplne zakázať alebo vymazať súbory cookies.

Návod pre blokovanie a vymazanie cookies z najčastejšie používaných prehliadačov:

Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. V prípade, ak nechcete využívať cookies, toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do Vášho zariadenia. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť Vašim preferenciám cookies.

Cookies môžete v prehliadači odstrániť jednotlivo alebo všetky naraz a to buď priamo (ak viete kde sú uložené) alebo pomocou prehliadača.

Jednotlivé návody nájde na adrese:

1) Mozilla: https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies

2) Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk

3) Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442

4) Opera: help.opera.com

5) Safari: support.apple.com

Viac o využívaní súborov cookies od spoločnosti Google nájdete na tejto adrese: https://policies.google.com/technologies/types?hl=sk

Pravidlá ochrany súkromia spoločnosti Google: https://policies.google.com/privacy

6.Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:
Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

7.Kategória osobných údajov:
Bežné osobné údaje.

8.Cezhraničný prenos osobných údajov mimo EÚ
Cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.  K tomuto dochádza iba v prípade, ak udelíte súhlas s ukladaním cookies pre marketing. V takom prípade budú Vaše osobné údaje prenášané do USA, do spoločnosti Google LLC, ktorá je poskytovateľom služby Google Analytics, ktorú prevádzkovateľ využíva za účelom merania návštevnosti a aktivity na webovej stránke prevádzkovateľa.

9.Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania (profilovanie)
Prevádzkovateľ nevykonáva spracúvanie osobných údajov založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní ani nevykonáva profilovanie.

10.Zverejňovanie osobných údajov:
Zverejňovanie osobných údajov sa neuskutočňuje.

11.Príjemcovia osobných údajov (tretie strany):
Tretie strany / Právny základ
Iný oprávnený subjekt - na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).


12.Informácia o právach dotknutej osoby
Z dôvodu spracovávania Vašich osobných údajov, dovoľujeme si Vás informovať o Vašich právach, ktoré Vám, ako dotknutej osobe, vyplývajú z platnej legislatívy[1]. Ide o nasledovné práva:

a. Právo na informácie o spracúvaní osobných údajov a na prístup k osobným údajom - máte právo požadovať od nás informáciu o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto údajom a informáciám o:

- účele spracúvania osobných údajov,

- kategórii spracúvaných osobných údajov (spracúvame iba bežné osobné údaje),

- identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,

- dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,

- práve požadovať od nás ako prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa Vašej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,

- práve podať návrh na začatie konania,

- zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od Vás,

- existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, v týchto prípadoch Vám Prevádzkovateľ poskytne informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania Vašich osobných údajov.

Ako Prevádzkovateľ sme povinní poskytnúť na základe Vašej žiadosti informácie do 30 dní od doručenia žiadosti. Túto lehotu môžeme predĺžiť o ďalších 60 dní, o odklade Vás budeme informovať.b. Právo namietať – ak spracúvame Vaše osobné údaje na zabezpečenie našich oprávnených záujmov, môžete toto spracúvanie taktiež namietať (odmietnuť). Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na právnom základe oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo f) GDPR.

V takom prípade môžeme Vaše osobné údaje spracúvať, len ak preukážeme existenciu nevyhnutných oprávnených dôvodov, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak sú tieto údaje potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.c. Právo odvolať súhlas - ak ste ako dotknutá osoba poskytli svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať rovnakým spôsobom, akým ste súhlas udelili, napr. prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu: info@jv-interier.sk alebo zaslaním na adresu Ján Vejčík, Mládeže 1117/15, 036 01 Martin. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov pred jeho odvolaním.


d. Právo na opravu Vašich údajov – máte právo na opravu svojich nesprávnych, neaktuálnych a neúplných osobných údajov. Neváhajte nás požiadať, aby sme tieto údaje upravili, aktualizovali alebo doplnili.


e. Právo na výmaz (na zabudnutie) – za určitých okolností máte právo na výmaz svojich údajov, napríklad, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať právne povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

- osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sme ich získali alebo spracúvali,
- odvoláte súhlas na spracovanie osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel (viď písm. c) Odvolanie súhlasu),
- namietnete spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a týka sa to priameho marketingu vrátane profilovania,
- osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
- dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti podľa Zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
- osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti (dotknutá osoba má menej ako 16 rokov).

Ak sme ako Prevádzkovateľ zverejnili osobné údaje a máme povinnosť ich vymazať, sme zároveň povinní prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie, za účelom informovania ostatných prevádzkovateľov (resp. sprostredkovateľov), ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje o Vašej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia (resp. sprostredkovatelia) vymazali odkazy na Vaše osobné údaje a ich kópie alebo odpisy.


f. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, kedy:

- ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho nám ako Prevádzkovateľovi overiť správnosť Vašich osobných údajov,
- spracúvanie je protizákonné a ako dotknutá osoba namietate proti vymazaniu osobných údajov a namiesto toho žiadate obmedzenie spracúvania,
- ako Prevádzkovateľ už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy ako dotknutá osoba na účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov,
- ako dotknutá osoba ste namietali voči spracúvaniu na účely oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené záujmy Prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.


g. Právo na prenos osobných údajov - za určitých okolností máte právo nás požiadať o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.


h. Právo podať sťažnosť alebo podnet na Úrad na ochranu osobných údajov SR - pokiaľ sa domnievate, že ste priamo dotknutý/-á na svojich právach, máte právo v zmysle ust. § 100 Zákona podať návrh na začatie konania. Návrh musí obsahovať informácie: kto ho podáva, proti komu návrh smeruje, predmet návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené, dôkazy.

Návrh je potrebné zaslať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 02 Bratislava. Úrad posúdi podnet do 30 dní, rozhodne do 90 dní alebo lehotu môže primerane predĺžiť.

Pred tým, ako sa obrátite na dozorný orgán, môžete samozrejme poslať sťažnosť aj nám, ako Prevádzkovateľovi, prostredníctvom e-mailu: info@jv-interier.sk .

Ak sa na nás obrátite s námietkou alebo žiadosťou o uplatnenie niektorého zo svojich práv, s odvolaním sa na GDPR resp. Zákon, informujeme Vás o dôvodoch nášho postupu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti rovnakým spôsobom, akým svoju žiadosť podáte. Z dôvodu zabezpečenia, aby sa Vaše zákonné práva nezneužívali inými osobami a Vaše osobné údaje neboli neoprávnene odovzdané cudzej osobe, Vašej žiadosti vyhovieme iba v prípade, že nemáme pochybnosti o Vašej totožnosti.

Viac informácií nájdete aj na oficiálnej webovej stránke Úradu na ochranu osobných údajov SR: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prava-dotknutych-osob.V Martine, dňa 01. 02. 2022

Ján Vejčík
JV-interier


[1] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej tiež len ako „GDPR“) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).