GDPR

Vážený klient/ obchodný partner,               
dňa 25.5.2018 vstúpila do platnosti nová legislatíva týkajúca sa ochrany osobných údajov , preto vám prinášame informáciu o spracovaní osobných údajov na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 (ďalej „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje o Vás spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

Identifikačné a kontaktné údaje

Prevádzkovateľ: Ján Vejčík
Sídlo: Mládeže 1117/15, 036 01 Martin
Prevádzka: Tulská 33, 010 08 Žilina
IČO: 43 160 395
IČ DPH:   SK1046178606
Zapísaná: v Živnostenskom registri Okresného úradu Martin, registrácia č. 550-17521
Telefón: +421 911/910 510
E-mail: info@jv-interier.sk
prevádzkovateľ e-shopu na internetovej stránke www.jv-interier.sk (ďalej len „e-shop”), (ďalej len „Prevádzkovateľ“)
Zodpovedná osoba: Ján Vejčík, kontakt +421 911/910 510, e-mail: info@jv-interier.sk
             
Spoločnosť v súvislosti so svojou činnosťou spracúva osobné údaje na rôzne účely, poväčšine spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Radi by sme vás informovali o spôsobe akým nakladáme s vašimi osobnými údajmi, o vašich právach ako aj o právnych základoch spracúvania osobných údajov. Pri oboznamovaní sa s informáciou podľa § 19 zákona o ochrane osobných údajov sa môžete stretnúť s pojmami, ktoré sú zadefinované nasledovne:   
 Vymedzenie základných pojmov:

- súhlasom dotknutej osoby akýkoľvek vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby vo forme vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu, ktorým dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov,  

- genetickými údajmi osobné údaje týkajúce sa zdedených genetických charakteristických znakov fyzickej osoby alebo nadobudnutých genetických charakteristických znakov fyzickej osoby, ktoré poskytujú jedinečné informácie o fyziológii alebo zdraví tejto fyzickej osoby a ktoré vyplývajú najmä z analýzy biologickej vzorky danej fyzickej osoby,  

- biometrickými údajmi osobné údaje, ktoré sú výsledkom osobitného technického spracúvania osobných údajov týkajúcich sa fyzických charakteristických znakov fyzickej osoby, fyziologických charakteristických znakov fyzickej osoby alebo behaviorálnych charakteristických znakov fyzickej osoby a ktoré umožňujú jedinečnú identifikáciu alebo potvrdzujú jedinečnú identifikáciu tejto fyzickej osoby, ako najmä vyobrazenie tváre alebo daktyloskopické údaje,  

- údajmi týkajúcimi sa zdravia osobné údaje týkajúce sa fyzického zdravia alebo duševného zdravia fyzickej osoby, vrátane údajov o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorými sa odhaľujú informácie o jej zdravotnom stave,  

- spracúvaním osobných údajov spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami,  

- obmedzením spracúvania osobných údajov označenie uchovávaných osobných údajov s cieľom obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti,  

- profilovaním akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov spočívajúceho v použití osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných znakov alebo charakteristík týkajúcich sa fyzickej osoby, najmä na analýzu alebo predvídanie znakov alebo charakteristík dotknutej osoby súvisiacich s jej výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom,  

-  pseudonymizáciou spracúvanie osobných údajov spôsobom, že ich nie je možné priradiť ku konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií, ak sa takéto dodatočné informácie uchovávajú oddelene a vzťahujú sa na ne technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie toho, aby osobné údaje nebolo možné priradiť identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osobe,  

- logom záznam o priebehu činnosti používateľa v automatizovanom informačnom systéme,  

- šifrovaním transformácia osobných údajov spôsobom, ktorým opätovné spracúvanie je možné len po zadaní zvoleného parametra ako je kľúč alebo heslo,  

- online identifikátorom identifikátor poskytnutý aplikáciou, nástrojom alebo protokolom najmä IP adresa, cookies, prihlasovacie údaje do online služieb, rádiofrekvenčná identifikácia, ktoré môžu zanechávať stopy, ktoré sa najmä v kombinácii s jedinečnými identifikátormi alebo inými informáciami môžu použiť na vytvorenie profilu dotknutej osoby a na jej identifikáciu,  

- informačným systémom akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom základe alebo geografickom základe,  

- dotknutou osobou každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú,  

- prevádzkovateľom každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene; prevádzkovateľ alebo konkrétne požiadavky na jeho určenie môžu byť ustanovené v osobitnom predpise alebo medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná, ak tento predpis alebo táto zmluva ustanovuje účel a prostriedky spracúvania osobných,

- príjemcom každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou; za príjemcu sa nepovažuje orgán verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov vzťahujúcimi sa na daný účel spracúvania osobných údajov,  

- treťou stranou každý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ alebo inou fyzickou osobou, ktorá na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa spracúva osobné údaje,  

- zodpovednou osobou osoba určená prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, ktorá plní úlohy podľa tohto zákona,  

- zástupcom fyzická osoba alebo právnická osoba so sídlom, miestom podnikania, organizačnou zložkou, prevádzkarňou alebo trvalým pobytom v členskom štáte, ktorú prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ písomne poveril podľa § 34 zákona,  

- podnikom fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba vykonávajúca hospodársku činnosť bez ohľadu na jej právnu formu, vrátane združení fyzických osôb alebo združení právnických osôb, ktoré pravidelne vykonávajú hospodársku činnosť,  

- skupinou podnikov ovládajúci podnik a ním ovládané podniky,  

- hlavnou prevádzkarňou - miesto centrálnej správy prevádzkovateľa v Európskej únii, ak ide o prevádzkovateľa s prevádzkarňami vo viac než jednom členskom štáte, okrem prípadu, keď sa rozhodnutia o účeloch a prostriedkoch spracúvania osobných údajov prijímajú v inej prevádzkarni prevádzkovateľa v Európskej únii a táto iná prevádzka má právomoc presadiť vykonanie takýchto rozhodnutí, pričom v takom prípade sa za hlavnú prevádzkareň považuje prevádzkareň, ktorá takéto rozhodnutia prijala,

- miesto centrálnej správy sprostredkovateľa v Európskej únii, ak ide o sprostredkovateľa s prevádzkarňami vo viac než jednom členskom štáte alebo ak sprostredkovateľ nemá centrálnu správu v Európskej únii, prevádzkareň sprostredkovateľa v Európskej únii, v ktorej sa v kontexte činností prevádzkarne sprostredkovateľa uskutočňujú hlavné spracovateľské činnosti, a to v rozsahu, v akom sa na sprostredkovateľa vzťahujú osobitné povinnosti podľa tohto zákona,  

- medzinárodnou organizáciou organizácia a jej podriadené subjekty, ktoré sa riadia medzinárodným právom verejným, alebo akýkoľvek iný subjekt, ktorý bol zriadený dohodou medzi dvoma alebo viacerými krajinami alebo na základe takejto dohody,  

- členským štátom štát, ktorý je členským štátom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,  

- treťou krajinou krajina, ktorá nie je členským štátom. 
 V ďalšej časti nájdete rôzne účely spracúvania osobných údajov, každý z nich po rozkliknutí obsahuje informáciu na základe § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.   


Účel, právny základ a doba spracúvania osobných údajov

A)Účel: predaj tovaru – uzavretie kúpnej zmluvy na diaľku prostredníctvom e-shopu, Vaše údaje potrebujeme k uzavretiu a plneniu zmluvy za účelom predaja tovaru - automatizovaná a neautomatizovaná forma spracovania osobných údajov, vyhotovenia faktúry, spracovaniu platby a odoslania tovaru na základe predzmluvného a zmluvného vzťahu, zodpovedaniu Vašich otázok, prípadne výkonu ostatných súvisiacich činností (napr. reklamačné konanie).
Údaje: bežné osobné údaje, napr. titul, meno, priezvisko, fakturačná adresa, adresa dodania tovaru ak je iná ako fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mail, zakúpený tovar, platobné údaje.
Právny základ: predzmluvný a zmluvný vzťah, Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Právnym základom je teda spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (Vy ako zákazník), alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (Vás ako zákazníka), predzmluvný vzťah.
Zákonná povinnosť: podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov zákona. Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
Doba uchovávania: Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 3 rokov od ukončenia platnosti zmluvy; (okrem údajov nutných pre archivácie na daňové účely, kde je lehota uchovávania 10 rokov vyplývajúca za zákonných povinností).
Zdroj získania OÚ: Osobné údaje dotknutej osoby boli získané priamo od dotknutej osoby (osobne, e-mailom, telefonicky, cez web stránku prevádzkovateľa)


B)Účel: komunikácia so zákazníkom prostredníctvom e-mailu, telefonátu, kontaktného formulára. Vaše údaje spracúvame na základe Vami prejaveného záujmu o vzájomnú komunikáciu prostredníctvom uvedených kontaktov.
Údaje: bežné osobné údaje, napr. titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo, e-mailová adresa, informácie o predmete komunikácie (žiadosti).
Právny základ: oprávnený záujem, Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Právnym základom je teda spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme ako prevádzkovateľ, okrem prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov.
Vaše práva: Ako dotknutá osoba môžete kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na uvedený účel. V takom prípade, ako Prevádzkovateľ budeme akceptovať Vašu žiadosť a bezodkladne po jej overení Vaše osobné údaje na uvedený účel prestaneme spracúvať. Svoje právo môžete uplatniť Vami zvoleným spôsobom. O vybavení Vašej žiadosti, prípadne o predĺžení lehoty na jej vybavenie Vás budeme informovať.
Doba uchovávania: 1 rok po platnom vybavení žiadosti.
Zdroj získania OÚ: Osobné údaje dotknutej osoby boli získané priamo od dotknutej osoby (osobne, e-mailom, telefonicky, cez web stránku prevádzkovateľa)

C)Účel: korešpondencia a archivácia dokumentov, Vaše osobné údaje sa spracúvajú za účelom správy registratúry (odosielanie a prijímanie korešpondencie) a archivovania dokumentov na základe zákonnej povinnosti.
Údaje: bežné osobné údaje, napr. titul, meno, priezvisko, podpis, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo.
Právny základ: Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR.
Zákonná povinnosť: Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 305/2013 Z. z. Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).
Doba uchovávania: Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 3 rokov od ukončenia platnosti zmluvy; (okrem údajov nutných pre archivácie na daňové účely, kde je lehota uchovávania 10 rokov vyplývajúca za zákonných povinností).
Zdroj získania OÚ: Osobné údaje dotknutej osoby boli získané priamo od dotknutej osoby (osobne, e-mailom, telefonicky, cez web stránku prevádzkovateľa)


D)Účel: daňová agenda, Vaše údaje potrebujeme k tomu, aby sme mohli plniť povinnosti vyplývajúce nám ako Prevádzkovateľovi zo zákona o dani z príjmov a príslušných daňových predpisov.
Údaje: bežné osobné údaje, napr. meno, priezvisko, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mail a platobné údaje, predaný tovar, zmluvná cena.
Právny základ: zákonná povinnosť, Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR. Právnym základom je teda plnenie zákonnej povinnosti nás ako Prevádzkovateľa.
Doba uchovávania: 10 rokov odo dňa ukončenia zmluvného vzťahu.

E)Účel: vedenie účtovníctva, Vaše údaje potrebujeme k tomu, aby sme mohli plniť povinnosti vyplývajúce nám ako Prevádzkovateľovi zo zákona o účtovníctva a príslušných právnych predpisov.
Údaje: bežné osobné údaje, napr. meno a priezvisko zdaniteľnej osoby alebo názov zdaniteľnej osoby, adresu jej sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jej identifikačné číslo pre daň, pod ktorým tovar alebo službu dodala, alebo meno a priezvisko príjemcu tovaru alebo služby alebo názov príjemcu tovaru alebo služby, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, predaný tovar, zmluvná cena
Právny základ: zákonná povinnosť, Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR. Právnym základom je teda plnenie zákonnej povinnosti nás ako Prevádzkovateľa.
Zákonná povinnosť: Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Doba uchovávania: 10 rokov odo dňa ukončenia zmluvného vzťahu.
Zdroj získania OÚ: Osobné údaje dotknutej osoby boli získané priamo od dotknutej osoby (osobne, e-mailom, telefonicky, cez web stránku prevádzkovateľa)

F)Účel: evidencia uplatnených práv dotknutých osôb / súdne spory, Vaše údaje potrebujeme k tomu, aby sme mohli evidovať Vaše podnety v zmysle GDPR a Zákona.
Údaje: bežné osobné údaje, napr. meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail a platobné údaje, rozsah uplatnenia práv, prípadne aj dátum narodenia a telefonický kontakt, bydlisko účastníkov, prípadne ich zástupcov, údaj o štátnom občianstve, pravdivé opísanie rozhodujúcich skutočností, označenie dôkazov, ktorých sa navrhovateľ dovoláva, a musí byť z neho zrejmé, čoho sa navrhovateľ domáha. Ak je účastníkom právnická osoba, návrh musí obsahovať názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené. Ak je účastníkom zahraničná osoba, k návrhu musí byť pripojený výpis z registra alebo z inej evidencie, do ktorej je zahraničná osoba zapísaná. Ak je účastníkom fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, návrh musí obsahovať obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené. Ak je účastníkom štát, návrh musí obsahovať označenie štátu a označenie príslušného štátneho orgánu, ktorý bude za štát konať. Ak sa návrh týka dvojstranných právnych vzťahov medzi žalobcom a žalovaným (§ 90), nazýva sa žalobou.
Právny základ: zákonná povinnosť, Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR. Právnym základom je teda plnenie zákonnej povinnosti nás ako Prevádzkovateľa.
Zákonná povinnosť: Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov
Doba uchovávania: 5 rokov odo dňa vyriešenia požiadavky dotknutej osoby.
Zdroj získania OÚ: Osobné údaje dotknutej osoby boli získané priamo od dotknutej osoby (osobne, e-mailom, telefonicky, cez web stránku prevádzkovateľa)


G)Účel: kamerový systém na prevádzke
Údaje: záznam z kamerového systému obsahujúci podobu monitorovanej osoby a jej činnosť.
Právny základ: účelom spracovania osobných údajov je monitorovanie priestoru prevádzkovateľa pomocou videozáznamu pre účely ochrany zdravia, života, majetku fyzickej osoby ako aj ochrana majetku a iných aktív prevádzkovateľa ako jeho oprávneného záujmu. Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
Doba uchovávania: záznam z kamerového systému sa uchováva po dobu 14 dní.
Zdroj získania OÚ: Osobné údaje dotknutej osoby boli získané priamo od dotknutej osoby (osobne).


Držíme sa však zásady, že o Vás spracúvame vždy len tie osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme.


Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa vykonáva za účelom monitorovania prevádzky kamerovým systémom.


Sprostredkovatelia a príjemcovia (každý bod účelu sa posudzuje samostatne)

Ako Prevádzkovateľ vyhlasujeme, že využívame len sprostredkovateľov poskytujúcich dostatočné záruky na to, že prijali a prijímajú primerané technické a organizačné opatrenia tak, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky GDPR a Zákona a aby bola zabezpečená ochrana Vašich práv ako dotknutej osoby.

Vaše osobné údaje budeme spracúvať v spolupráci s našimi zmluvnými partnermi, v súčasnosti spolupracujeme najmä s nasledujúcimi spoločnosťami:

A)Predaj tovaru / uzavretie kúpnej zmluvy na diaľku prostredníctvom e-shopu
- Daňový úrad - zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon o dani z pridanej hodnoty 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
- Iný oprávnený subjekt - všeobecne záväzný právny predpis v zmysle § 13 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov


B)Komunikácia so zákazníkom
- Iný oprávnený subjekt - všeobecne záväzný právny predpis v podľa § 13 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov


C)Korešpondencia a archivácia dokumentov
- Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Iný oprávnený subjekt - všeobecne záväzný právny predpis v podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov


D)Daňová agenda
- Daňový úrad - zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon o dani z pridanej hodnoty 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
- Iný oprávnený subjekt - všeobecne záväzný právny predpis v zmysle § 13
ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov


E)Vedenie účtovníctva
- Daňový úrad - zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon o dani z pridanej hodnoty 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
- Iný oprávnený subjekt - všeobecne záväzný právny predpis v zmysle § 13
ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov


F)Evidencia uplatnených práv dotknutých osôb / súdne spory
- Orgány činné v trestnom konaní Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
- Príslušný súd Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov
- Iný subjekt - všeobecne záväzný právny predpis v podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov


G)Kamerový systém
- Policajný zbor - v rozsahu potrebnom na účely objasňovania priestupku alebo trestného činu
Orgánom činným v konaní o priestupkoch, na základe § 15 ods. 7 zákona Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný priadok v znení neskorších zákonov, Zákon o policajnom zbore
- Iný subjekt - všeobecne záväzný právny predpis v podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

“Iný subjekt” znamená, že Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté našim zmluvným partnerom v pozícii externých dodávateľov služieb (účtovníctvo, ochrana osobných údajov, správa IT a podobne).

Prístup k Vašim osobným údajom majú subjekty (príjemcovia), ktoré postupujú podľa osobitných zákonov, najmä v rámci výkonu kontrolných činností (napríklad daňový úrad, orgány dozoru a podobne)


Prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.
V prípade, že sa Vaše osobné údaje prenášajú do tretej krajiny a/alebo medzinárodnej organizácii ako Prevádzkovateľ dodržiavame všetky legislatívne opatrenia tak, aby bola zachovaná ochrana Vašich osobných údajov.Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje automatizovaným individuálnym rozhodovaním vrátane profilovania.


Osoby mladšie ako 16 rokov

Naša spoločnosť ako Prevádzkovateľ v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby zákonne, ak dotknutá osoba dovŕšila 16 rokov veku. V prípade, že ste nedovŕšili 16 rokov a máte záujem nakupovať v e-shope, budeme potrebovať súhlas Vášho zákonného zástupcu.Povinnosť poskytnutia údajov

Poskytnutie osobných údajov v prípade podľa bodu A) PREDAJ TOVARU je zmluvnou požiadavkou, resp. požiadavkou ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť osobné údaje, v prípade ich neposkytnutia prevádzkovateľ nie je povinný zabezpečiť vykonávanie služby alebo dodať tovar. Poskytnutie osobných údajov v prípadoch podľa bodu B) KOMUNIKÁCIA SO ZÁKAZNÍKOM je dobrovoľné a udelený súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný. Poskytnutie osobných údajov v prípade podľa bodu C) KOREŠPONDENCIA A ARCHIVÁCIA DOKUMENTOV, D) DAŇOVÁ EVIDENCIA a E) ÚČTOVNÉ DOKLADY je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (t. j. na spracúvanie prevádzkovateľa oprávňuje a splnomocňuje priamo osobitný predpis). Poskytnutie osobných údajov v prípade podľa bodu F) je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (t. j. na spracúvanie prevádzkovateľa oprávňuje a splnomocňuje priamo osobitný predpis). Voči poskytnutým osobným údajom podľa bodu g) KAMEROVÝ SYSTÉM môže dotknutá osoba kedykoľvek namietať.


V poslednom rade by sme vás chceli informovať o vašich právach na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 (ďalej „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

Dotknutá osoba má právo na prístup ku svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto osobné údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti dotknutej osoby kópiu týchto osobných údajov. Pokiaľ dotknutá osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ výslovne nepožiada o iný spôsob poskytnutia.

Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.

Dotknutá osoba má právo na vymazanie (právo na zabudnutie) osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že:

a.   osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

b.   dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,

c.   dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov,

d.   osobné údaje sa spracúvali nezákonne,

e.   je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo

f.     osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.

Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:

a.   na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;

b.   na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,

c.   z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,

d.   na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo

e.   na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.  

Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí žiadosť dotknutej osoby ako dôvodnú.

Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:

a.   napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa tohto článku, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

b.   spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;

c.   prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

d.   dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby.

Dotknutá osoba bude prevádzkovateľom informovaná, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.

Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.Dotknutá osoba má práva kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie.

Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe:
A)Právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa.
B)Spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu
C)Spracúvania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely

Pokiaľ dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu jej osobné údaje prevádzkovateľ nemôže ďalej spracúvať.
Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.Dotknutá osoba má právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom základe. Dotknutá osoba svoj súhlas odvolá spôsobom uvedeným v samotnom súhlase alebo v tejto informácii, ak takej informácie niet platí, že súhlas odvolá kontaktovaním prevádzkovateľa so svojou požiadavkou akýmkoľvek zvoleným spôsobom. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú uvedené vyššie. Zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu na základe udeleného súhlasu nie je jeho odvolaním dotknutá.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť/ návrh na začatie konania dozornému orgánu - Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava – Ružinov tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk , https://dataprotection.gov.sk, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

Dotknutá osoba sa môže so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov obrátiť na prevádzkovateľa a to písomnou formou alebo elektronickými prostriedkami prostredníctvom e-mailu info@jv-interier.sk.  

Ak sa na nás obrátite s námietkou alebo žiadosťou o uplatnenie niektorého zo svojich práv, s odvolaním sa na GDPR resp. Zákon, informujeme Vás o dôvodoch nášho postupu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti rovnakým spôsobom, akým svoju žiadosť podáte. Z dôvodu zabezpečenia, aby sa Vaše zákonné práva nezneužívali inými osobami a Vaše osobné údaje neboli neoprávnene odovzdané cudzej osobe, Vašej žiadosti vyhovieme iba v prípade, že nemáme pochybnosti o Vašej totožnosti.

Viac informácií nájdete aj na oficiálnej webovej stránke Úradu na ochranu osobných údajov SR: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prava-dotknutych-osob.V Martine, dňa 01. 10. 2021.

Ján Vejčík
JV-interier